OBLASTI RADAAdvokatska kancelarija sa
specijalizovanim timom

ŠTA NUDIMO?Naše usluge

Pravne usluge za privredna društva.
Savetovanje o oporezivanju i poreskim rizicima klijenata.
Zastupanje i odbrana povodom krivičnih dela u privredi.
Pravne usluge u vezi sa svim pravima na nepokretnostima.
Pravno savetovanje, kako poslodavaca, manjih ili većih, tako i radnika.
Zaštita prava intelektualne svojine, u svakom njegovom obliku.
Omogućavamo sportistima da se bave samo sobom i svojom pojavom u sportu.
Pružamo dnevnu i opštu pravnu podršku svim oblastima poslovanja farmaceutskih kompanija, apoteka, proizvođača lekova i samih farmaceuta.
Sveobuhvatna pravna pomoć za porodično pravne slučajeve.
Pravno savetovanje u vezi prava informacionih tehnologija, i zaštita istih.
Zastupanje klijenata u različitim sudskim, vansudskim i drugim postupcima.
Zastupanje interesa klijenata povom postupaka radi naknade pretrpljene štete.

Korporativno pravo

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ pruža pravne usluge koje se odnose na probleme i pitanja koji se pojavljuju i postavljaju u postupku pokretanja, vođenja i uspešnog okončanja različitih domaćih i međunarodnih poslovnih poduhvata. Naši advokati pružaju na dnevnom nivou savetuju širok krug klijenata, od globalnih korporacija do novonastalih start-up kompanija i porodičnih firmi koje posluju u brojnim industrijskim sektorima, a pravne usluge koje tom prilikom pružamo zasnovane su na raznolikom i ekstenzivnom tumačenju prava i pravne prakse, kako u domaćim, tako i u inostranim pravno poslovnim okvirima.

Pomažemo i savetujemo u svakoj fazi poslovanja, uključujući pružanje savetovanja o izboru pravne forme i oblika upravljanja u društvima koja tek treba da budu osnovana, savetujemo i u oblastima regulatorne usklađenosti, uključujući dnevne operativne procedure, korporativno upravljanje, strateška pitanja rasta poslovanja, transakcije korporativnog finansiranja, spajanja i akvizicije i izlazne strategije.

Vodeća ideja naše pravne prakse predstavlja našu želju i sposobnost da shvatimo i razumemo poslovanje naših klijenata, da brzo i temeljno razumemo njihove poslovne i životne ciljeve, te da u tom smeru razvijemo efikasan plan za postizanje tih ciljeva.

Poresko pravo

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ pruža pravne usluge u vezi sa poreskim pravnim pitanjima koje pretpostavljaju kontinuirano i trajno savetovanje poreskih obveznika, bilo da se radi o pravnim ili fizičkim licima. Takođe, savetujemo i zastupamo klijente u redovnim poreskim postupcima pred domaćim poreskim organima, ali i u složenim poreskim prekograničnim sporovima po ugovorima o međunarodnoj poslovnoj saradnji i/ili bilateralnim ugovorima o investiranju koji uključuju poreske vlasti u više jurisdikcija, kao i u parničnim postupcima, postupcima posredovanja i postupcima pred arbitražom u vezi sa poreskim obavezama.

Pravne usluge u vezi sa pružanjem usluga poreskog savetovanja odnose se na sledeće oblasti:

 • Poresko planiranje;
 • Poreski aspekti postojećih ili planiranih poslovnih transakcija (pravnih, fizičkih, povezanih lica);
 • Pravno savetovanje u vezi poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na upotrebu dobara;
 • Pravno savetovanje u vezi poreza na dodatu vrednost, carina, akciza, poreza na prenos apsolutnih prava;
 • Zastupanje u poreskom postupku;

Privredni kriminal

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ pruža pravne usluge koje se odnose na zastupanje i odbranu u različitim sudskim postupcima povodom krivičnih dela, privrednih prestupa i prekršaja iz oblasti privrede i privredne delatnosti. Naši advokati imaju široko iskustvo u ovoj oblasti, s obzirom da su u okviru svog profesionalnog razvoja i sami zastupali državu povodom ove vrste kažnjivih dela. Naši advokati nastoje da ostvari najbolje rezultate za svoje klijente i da klijentima pruži kvalitetne usluge u okviru ove oblasti prava.

Pravne usluge u vezi sa pružanjem usluga zastupanja i odbrane u ovim postupcima odnose se na sledeće oblasti:

 • Zastupanje i odbrana povodom krivičnih dela protiv privrede;
 • Zastupanje i odbrana povodom privrednih prestupa;
 • Zastupanje i odbrana povodom prekršaja protiv privrede;

Nepokretnosti

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ pruža usluge koje se odnose na sve oblasti prava na nepokretnostima. Bez obzira da li se o radi o kupovini ili prodaji nepokretnosti ili zastupanju u vezi sa pravima na nepokretnostima ili o transakcijama u vezi sa nepokretnostima, naša kancelarija pruža usluge pravnog savetovanja u svim fazama ovde navedenih postupaka.

Zakoni koji se odnose na prava na nepokretnostima obuhvataju širok spektar pitanja, kao što su sporovi koji se odnose na pravo službenosti, oduzimanje imovine, porez na imovinu, susedske odnose, listove nepokretnosti, različite vrste hipoteka, osiguranja, pitanja zakupodavca i zakupca, pitanja vezana za kupovinu i prodaju nepokretnosti.

Za više informacija i saveta o transakcijama u vezi sa  nekretninama, osiguranju, sporovima i zakupu, možete nas kontaktirati.

Radno pravo

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ pruža usluge koje se odnose na sve oblasti prava, obaveza i odgovornosti koji proizilaze iz radnog odnosa ili odnosa koji na drugi način definiše sve oblike rada i radnog angažovanja. Naši advokati su stekli osetljivo i široko iskustvo u ovoj oblasti prava zastupajući i poslodavce, kako one manje i specifičnije tako i veće poslodavce koji zapošljavaju i više stotina zaposlenih, ali i zaposlene, povodom različitih zahteva ili povreda njihovih prava.

Pravne usluge u vezi sa pružanjem usluga iz oblasti radnog prava odnose se na sledeće oblasti:

 • Izrada opštih akata (pravilnika, ugovora o radu i drugih akata i ugovora);
 • Posredovanje i pregovaranje u rešavanju spornih pitanja između poslodavaca i zaposlenih;
 • Zastupanje poslodavaca i zaposlenih u postupcima povodom diskriminacije, uznemiravanja, isplata zarada i drugih naknada, povreda radne obaveze i/ili radne discipline, postupka otkaza i otpuštanja;
 • Zastupanje poslodavaca i zaposlenih pred nadležnom inspekcijom rada;
 • Zastupanje poslodavaca u postupcima upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo (detašman i dr.);

Intelektualna svojina

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ ima posebna znanja i iskustva u vezi sa zaštitom intelektualnih prava. Kako tvorevine ljudskog duha i uma predstavljaju intelektualna svojinu, te kako je vid zloupotrebe iste danas sve prisutniji, posebno razvojem informacionih tehnologija, društvenih mreža i interneta, pojavljuje se česta potreba za pravnim savetovanjem i zastupanjem u ovoj oblasti.

Posebno bismo istakli oblast autorskog prava koje štite neka od autorskih dela, kao što su: knjige, brošure, muzička dela, dramska dela, kao i dela srodna autorskom pravu poput: prava interpretatora, pravo izdavača slobodnog dela, pravo proizvođača fonograma, video emisije, baze podataka.

U pravo industrijske svojine spadaju: patent (pronalazak), industrijski dizajn, žig (logo), znak geografskog porekla proizvoda, know-how, itd., u vezi sa kojom takođe pružamo stručnu pravnu pomoć.

Ukoliko ste tvorac nekog autorskog ili dela srodnog autorskom pravu i želite da ga zaštite ili je neko povredio neko od vaših autorskih ili imovinskih prava u vezi sa vašim delom, budite slobodni da nas kontaktirate kako bi Vam naš stručan tim pružio adekvatnu pravnu pomoć.

Sportsko pravo

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković” poseduje sadržajno i sveobuhvatno znanje i iskustvo u svim aspektima pravnog savetovanja klijenata kao što su amaterski i profesionalni igrači, treneri, sudije i zvaničnici i sportski radnici, lige, upravni organi sportskih udruženja i sportskih organa, sportski administratori, obrazovne ustanove i vlasnici sportskih objekata, sportski emiter, proizvođači sportske opreme, pružaoci sportske medicinske pomoći i sponzori sportskih događaja ili samih sportista.

Zastupali smo veliki broj profesionalnih sportista i klubova u pogledu odredaba koje se odnose na rad i zapošljavanju, ugovore, lokalne i državne poreza, arbitražne i sudske postupke.

Farmaceutsko pravo

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ pruža pravne usluge u svim oblastima poslovanja farmaceutskih kompanija, apoteka, proizvođača lekova i samih farmaceuta. S obzirom da se farmacija nezadrživo razvija i širi, donosi se sve veći broj propisa koji regulišu poslovanje učesnika na tržištu lekova, i tako stroga i zahtevna pravila, propisi i uslovi za bavljenje ovom delatnošću primoravaju mnoge apoteke, veletrgovce lekova (veledrogerije), proizvođače lekova i farmaceuta da traže pravnu pomoć advokata koji su dobro upoznati sa pravilima i propisima koji regulišu farmaceutsku delatnost na svakom nivou.

Ako apotekar, apoteka, veletrgovac i/ili proizvođač lekova ima određeni pravni problem, naši advokati, stručnjaci iz oblasti farmaceutskog prava, nakon proučavanja važećih pravila i propisa, pronaći će odgovore na složene probleme, ma koliko naizgled mali ili veliki problem bio.

Porodično pravo

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ nastoji da ostvari najbolje rezultate za svoje klijente prema njihovim željama i namerama i da klijentima pruži kvalitetne usluge u okviru porodičnog prava. Naši advokati, pre svega, nastoje da okončaju neprijatne postupke u početnoj fazi uz puno ostvarenje interesa našeg klijenta. Međutim, ako je problem jedino rešiv u parničnom postupku, advokati u advokatskoj kancelariji „Vidović-Andjelković“ su veoma iskusni u ovoj grani prava i bezrezervno pristupaju ostvarenju najboljeg ishoda za naše klijente.

Advokati u advokatskoj kancelariji „Vidović-Andjelković“ imaju iskustva u različitim oblastima prava kako bi svojim klijentima pružili sveobuhvatnu pravnu pomoć za njihove porodičnopravne slučajeve. Naši klijenti su smatrali da je veoma korisno koristiti advokate koji razumeju prava na nepokretnostima, sadržinu i tumačenje ugovora i druga srodna pravna pitanja kada se kompleksna bračna situacija mora razrešiti.

Naši iskusni i pouzdani advokati će predstavljati vaše interese u svim oblastima porodičnog i bračnog prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sledeće:

 • Sporazumni razvod braka;
 • Podela imovine;
 • Vršenje roditeljskog prava;
 • Utvrđivanje očinstva;
 • Nasilje u porodici;
 • Ostavinski postupci;

Digitalno pravo

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ pruža usluge koje se odnose na prava iz oblasti informacionih tehnologija.

Smatramo da su informacione tehnologije jedne od najdinamičnijih i inovativnijih industrija današnjice. U takvoj, brzoj, industriji dubinsko razumevanje ove industrije idealno pozicionira naše advokate da pruže vrhunski komercijalni pravni savet za kompleksne projekte u okviru tehnološkog sektora.

Naš tim je obučen za savetovanje o nizu pitanja koja obuhvataju softvere, hardvere i tehnološke transfere.

Rešavanje sporova

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ poseduje sadržajno i sveobuhvatno znanje i iskustvo u svim aspektima pokretanja, vođenja i okončanja različitih vrsta sudskih (parničnih i izvršnih), upravnih i drugih postupaka.

Naše advokate odlikuje dugogodišnje iskustvo zastupanja klijenata, pravnih i fizičkih lica, pred osnovnim, višim, apelacionim i upravnim sudom, povodom raznolikih sporova i postupaka protiv drugih pravnih i fizičkih lica, državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja. Naročito se ističemo kvalitetom prethodne procene celokupnog pravnog stanja pojedinačne situacije i uvek izbegavamo da klijenta izložimo  bilo kakvim sudskim troškovima, ako ne postoji izgled za uspeh u postupku.

U slučaju da imate nameru da tužite ili se premišljate da li biste imali uspeha u eventualno pokrenutom postupku, ili, sa druge strane, želite da se efektno odbranite u nekom od postupaka u svojstvu tuženog, kontaktirajte nas. Rešavanje sporova je jedna od osnova advokature i, u tom smislu, mi se maksimalno angažujemo u ovoj oblasti našeg rada.

Naknada štete

--------

Advokatska kancelarija „Vidović-Anđelković“ pruža pravne usluge koje se odnose na obeštećenja u slučaju postojanja svih oblika šteta nastalih usled telesnih povreda, saobraćajnih nezgoda, šteta nastalih od nepokretnosti, lekarskih greški i svih drugih izvora šteta.

Za razliku od drugih advokatskih kancelarija, klijent uvek ima direktan pristup advokatu koji je upoznat sa detaljima i napretkom konkretnog slučaja. Naš praktični pristup znači da ćete dobiti potpuno direktnu i detaljnu pažnju. Takođe, naši advokati poseduju značajno iskustvo u pregovaranju sa osiguravajućim društvima i drugim pravnim i/ili fizičkim licima, koji se u konkretnom slučaju pojavljuju kao štetnici, tako da se naši klijenti u tim situacijama prvenstveno mogu fokusirati na saniranje pretrpljene štete.

U slučaju povrede samog klijenta ili nekoga do koga je klijentu veoma stalo, tada ceo svet može biti izokrenut naopačke. Tada bi klijent trebalo najviše da se bavi oporavkom, a mi smo tu da pomognemo klijentu da prođe kroz ovaj izazovni proces, tako da može mirno i lagodno nastaviti sa svojim životom.

Nudimo besplatne procene slučajeva. Kada traži pravnu pomoć radi naplate štete klijent želi da bude siguran u kvalitet tražene pravne pomoći. Spremni smo da odgovorimo na sva pitanja potencijalnih klijenata, na osnovu dostavljenih činjenica, dokumentacije i drugih relevantnih podataka.

Braće Jugovića 3/III/8, 11 000 Beograd
+381 11 26 22 855

https://www.vidovic-andjelkovic.com/wp-content/uploads/stamp_verified.png
https://www.vidovic-andjelkovic.com/wp-content/uploads/unnamed.jpeg